AVG Pagina

Bescherming van Persoonsgegevens

Naam

Stichting Aangepast Paardrijden Steenwijk (hierna te noemen STAPS) hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVO) bepaalt dat wij dit als stichting zorgvuldig moeten doen.

Waarvoor heeft STAPS uw persoonsgegevens nodig?

STAPS verwerkt persoonsgegevens alleen ten behoeve van de ruiterlessenen (Instructeurs en vrijwilligers) en zal deze in geen enkel geval delen met derden behalve als dit in medisch belang is van de ruiter in geval van een calamiteit. In geval van een IPG instructeur in opleiding worden deze gegevens ook aan haar verstrekt. Verder verstrekt STAPS persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Verder zullen we uw gegevens gebruiken om contact te zoeken met u bijvoorbeeld een afmelding van een les, het afwikkelen van betalingen, het toe kunnen sturen van diverse informatie enz.

STAPS vraagt voornamelijk gegevens over Naam; geboortedatum; lengte ruiter; gewicht ruiter; telefoonnummer; e-mailadres; postadres; naam en telefoonnummer relatie die in geval van calamiteit wordt gewaarschuwd; pasnummer regiotaxi; gebruik PGB; aard van beperking; cognitief ontwikkelingsniveau; motorisch functionering niveau; sociaal functioneringsniveau; epilepsie en aard van evt. aanvallen; medicijngebruik; naam huisarts; telefoonnummer huisarts.

Bewaartermijn

STAPS bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De medische gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. En niet langer dan 2 jaar na beëindiging van de paardrijlessen. Na beëindiging van de lessen worden beperkte gegevens (naam; naw; telefoonnummer; e-mailadres) bewaard om oud-ruiters te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie, feestavond enz.

Minderjarigen

STAPS verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd bekend zijn met de AVG zoals STAPS deze hanteert. Uiteraard hebben ouders/verzorgers en betrokken ruiters ouder dan 16 jaar het recht op inzage in en correctie van persoonlijke gegevens.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de instructeur. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover STAPS nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Uw adres- en bankgegevens worden digitaal bewaard en de papieren inschrijfformulieren van de ruiters worden in een afgesloten kast bewaard. STAPS heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is het georganiseerd dat de vrijwillige medewerkers van STAPS geïnformeerd zijn aan de geheimhouding en bescherming van uw persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met STAPS op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.